İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ HİZMETİ

İşyeri Hemşiresi Kimdir?
 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşyeri Hemşiresi,
 
27.11.2010 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ise Diğer Sağlık Personeli ( Hemşire - Sağlık Memuru - ATT (Acil Tıp Teknisyeni) ve Çevre Sağlığı Teknisyeni ) olarak tanımlanan ve pratikte yardımcı sağlık personeli olarak da adlandırılan sağlık profesyonelleri İş Sağlığı ve Güvenliği'nin ayrılmaz bir parçasıdırlar.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşyeri Hemşiresi şu şekilde tanımlanmaktadır: '' 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ''Gerek son çıkan mevzuat olan 6331 sayılı kanundaki tanımının, gerek esas mesleğinin üzerine ilave bir eğitim ve bu eğitimin sonunda almış olduğu sertifikanın isminin ''İşyeri Hemşireliği Sertifikası ''olması gerekse de 2. veya 3. basamak sağlık tesisleri yerine iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmayı tercih ederek bu alanda gayret sarfeden İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için en doğru tanımlamanın ''İşyeri Hemşiresi'' olduğu kanaatindeyiz.
 
İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?
 
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzman'larının görev, yetki ve sorumlulukları bir önceki yönetmelikte düzenlenmiş olmakla beraber, İşyeri Hemşireleri ile ilgili böyle bir yönetmelik yoktur. Dolayısıyla yasal bir görev tanımı yoktur. 6331 sayılı kanunun 30. maddesinin b fıkrasının 2. bendinde işyeri hemşiresinin (kanunda geçen tanımı ile diğer sağlık personelinin) nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri konularının çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği söylensede henüz bu konu ile ilgili yönetmelik çıkmamıştır.
 
Genel olarak İşyeri Hemşiresinin Görevleri şunlardır;
 
 • Revir Hizmetleri
 • Enjeksiyon
 • Pansuman
 • Aşılama Çalışmaları
 • İş sağlığı kayıtlarının tutulması
 • EğitimDanışmanlık
Revir Hizmetleri
 
İşyerinizin konumuna ve yasal gerekliliklere uygun olarak Revirinizi kuruyor, ihtiyaçlarını tamamlıyor ve çalışacak personelin atamasını yine istekleriniz doğrultusunda yapıyoruz
 
 • Enjeksiyon
 • Pansuman
 • Serum Takma
 • Küçük Cerrahi Müdahale
 • Acil Yardım Uygulamaları
 • Tansiyon Ölçümü
 • Şeker Ölçümü     
 • Elektro Kardiyografi (Ekg)
 
İşyeri Hemşiresi Çalıştırmamanın Cezası Nedir?
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması kısmında ''İşyeri Hemşiresi (diğer sağlık personeli ) görevlendirmeyen işverene 2500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza öngörülmektedir.'' denmektedir.
X